202001.03
0

Tanık Olarak Dinlenen İşçi Kendi Davasında Önceki Beyanları İle Bağlıdır

“Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. Davalı tarafından davacının tanık sıfatıyla dinlendiği davada yemek ücretlerini aldığını beyan ettiği belirtilerek, tanık olarak dinlendiği davanın esas numarası bildirilmiştir. Mahkeme önündeki ikrar tarafı bağlar. Mahkemece, esas numarası bildirilen dava dosyasının duruşma tutanakları getirtilerek davacının bu şekilde ikrarının olup, olmadığı araştırılarak sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi hatalıdır.”

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
2014/37487E. 2016/8495K
Karar Tarihi: 05.04.2016
“Davacının, temyiz incelemesi dairemizce yapılan 2015/10195 esas sayılı dosyasında tanık olarak alınan beyanında son üç aya ilişkin yol parası ücretini alamadığını beyan etmiştir.

Mahkeme önündeki ikrarın davacıyı bağlayacağı gözetilerek davacının yol ücreti alacağının bu beyan değerlendirilerek hesaplanması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
2015/18039E. 2016/8547K.
Karar Tarihi: 06.04.2016
“Taraflar arasında fazla mesai ücreti alacağının hesabı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut uyuşmazlıkta dairemizin geri çevirme kararı ile davacının tanık olarak dinlendiği Beyoğlu İş Mahkemesi’nin 2004/455 esas sayılı dava dosyasının dosyaya eklenerek gönderildiği görülmektedir.

Beyoğlu İş Mahkemesi’nin 2004/455 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde, davalı şirket aleyhine davacı …tarafından açılan dava dosyasında davacının tanık olarak verdiği beyanında; hafta içi 09.00-19.00 arası çalıştıkları, cumartesi ise saat 14.00 e kadar çalıştıkları, pazar günleri ise işler yoğun olduğunda yaz sezonunda ayda en az iki pazar çalıştıklarını ve hafta sonunda fazla mesaiye kalındığında fazla mesai ücretlerinin ödendiğini ifade etmesi karşısında, davacının fazla mesai ücretlerinin ödendiği şeklindeki beyanın fazla mesai ücretlerini aldığının ikrarı olarak kabulü gerekir.

Mahkemece davacının tanık olarak dinlendiği mahkemede fazla mesai ücretlerini aldığını ikrar etmesi nedeniyle fazla mesai alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
2016/15044E.  2016/11652K
Karar Tarihi: 10.05.2016“Tanık” olmanın mevzuattaki yeri hakkında HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (Md. 240 vd.)Ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen iş hukuku uzmanı avukatlarımız ile iletişime geçiniz.