202004.14
0

Hizmet Tespit Davasında Tanık Anlatımları (Yargıtay 21.HD.)

Dava: Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir. (hizmet tespiti davasında tanık anlatımlarının önemi açısından inceleme yapılmıştır.)

T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 10939 Karar: 2014 / 11052 Karar Tarihi: 15.05.2014

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Alev Bulut tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar: Dava, davacının 2004 yılı Ekim ayı ile 25.9.2008 tarihleri arasında geçen ve Kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 15.10.2004-11.4.2006, 1.10.2006-31.10.2006 arası davalılardan Mehmet Sıraç Sağın’a ait işyerinde,1.1.2007-25.9.2008 tarihleri arasında Sağın İnşaat Tekstil Gıda Turizm Taah İhr. İth. San ve Tic. Ltd. Şti nezdinde çalıştığının tespitine karar verilmiş ise de bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile gidilmiştir.

Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun ispatı konusunda, mahkemece yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa’nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa’nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay’ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir.

Bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır. Çalışma olgusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli, dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları ya da komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.9.1999 gün 1999/21-510-527, 30.6.1999 gün 1999/21-549-555- 3.11.2004 gün 2004/21-480-579 sayılı kararları da bu doğrultudadır.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davalı işyerlerinden davacı adına işe giriş bildirgesi verilmediği gibi, Kurum kayıtlarına intikal ettirilen sigortalı çalışmalarının da bulunmadığı, tespiti istenen dönemde davacının dava dışı herhangi bir işyerinde sigortalı hizmetinin bulunmadığı, dinlenen ancak bordro tanığı niteliğinde olmayan tanıkların davacının çalışma sürelerine ilişkin olarak net beyanda bulunmadıkları, davacı tarafından 4.5.2007 tarihli fatura ve çeşitli tarihlerde çektirilen fotoğrafların dosya kapsamına delil olarak sunulduğu, davalı şirketin ticaret siciline 29.12.2006 tarihinde tescil edilip, 506 Sayılı Yasa Kapsamına ise 29.1.2007 tarihinde alındığı, davalı Mehmet Sıraç Sağın adına işyeri tescil bilgisine rastlanılmadığı, davalı şirkete ait tespit istemine ilişkin 2007/1-2008/10.ay arası dönem bordrolarının incelenmesinde davacının adına rastlanmadığı, vergi dairesinin cevabi yazısına göre davalı Mehmet Sıraç Sağın’ın, Adliye Pasajındaki kırtasiye faaliyetini 10.1.2001-30.12.2006 tarihleri arasında sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Yapılacak iş; işverenlerin Kurum nezdindeki ihtilaf konusu döneme ait dönem bordroları celp edilerek, tespiti istenen dönemde çalışması bulunan bordro tanık larının adresini Sosyal Güvenlik Kurumu ve zabıta marifetiyle araştırıp, tespit ederek bu tanıkları dinlemek, bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya bunların tanıklığıyla yetinilmediği ya da Kurum nezdinde tespite konu döneme ait dönem bordrosu bulunmadığı taktirde, SGK ilgili il müdürlüğünden, gerekirse zabıta, vergi dairesi ve meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanlarının; yoksa işyeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yöntemince beyanlarını almak, tanık beyanları arasındaki çelişkiyi gidermek ve davacının işe giriş ve çıkış sürelerini net belirlemek ve gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde 506 sayılı Yasanın 2, 6, 9 ve 79/10 maddeleri gereğince ortaya oyduktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılardan Mehmet Sıraç Sağın ve Sağın İnşaat Tekstil Gıda Turizm Taah İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne iadesine 15.05.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi. (¤¤)
<< Yer alan Yargıtay kararları her dava açısından özel önem arz etmekle birlikte her zaman emsal niteliği teşkil etmez bu nedenle işlem yapmadan önce avukatınıza danışmanız gerekmektedir/yer alan kararların kullanılması, paylaşılması ve bu işlemlerin sonuçlarından sorumluluk kabul edilmez. İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Sözleşmeler Hukukunda uzman avukatlarımızdan makale ve Yargıtay kararlarıyla ilgili sorularınız veya hukuki danışma talepleriniz için ofisimizle irtibata geçerek randevu talep edebilir; online görüşme yapmak için ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. >>