İşçinin Yıllık İzin Kullanmamış Olması (Yargıtay 22.HD.)

202004.11
0

ÖZET : Dava, kıdem tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacakları istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının yirmi dört yılı aşkın tüm çalışma süresi boyunca yıllık izin hakkını kullanmadığı kabul edilerek, hesaplanan yıllık ücreti alacağının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Ne var ki, bu denli uzun çalışma süresi boyunca, yıllık izinlerin kullandırılmamış olması iddiası hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu halde, hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında, davacı asil, yıllık izin sürelerini kullanıp kullanmadığı hususunda dinlenilmeli ve neticeye göre sonuca gidilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, yıllık izin ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için gün tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar adına vekili ile davalı asil olarak geldi, karşı taraf adına vekil geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili işçinin kıdem tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir. 1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … yönünden tüm, davalı … yönünden aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-)Somut uyuşmazlıkta, mahkemece, davacının yirmi dört yılı aşkın tüm çalışma süresi boyunca yıllık izin hakkını kullanmadığı kabul edilerek, hesaplanan yıllık ücreti alacağının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Ne var ki, bu denli uzun çalışma süresi boyunca, yıllık izinlerin kullandırılmamış olması iddiası hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu halde, hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında, davacı asil, yıllık izin sürelerini kullanıp kullanmadığı hususunda dinlenilmeli ve neticeye göre sonuca gidilmelidir. Yukarıda yazılı sebepten, kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalılar yararına takdir edilen 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 10.05.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7152 K. 2016/14223 T. 10.5.2016 

İş hukukunda uzman avukatlarımızdan bilgi almak için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.