202001.09
0

Trafik Kazası Sebebiyle Araçta Değer Kaybı


ÖZET: Dava, trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir. Mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde sorumlu olacağı gözetilerek, davalı sigorta şirketince davacının kasko sigortacısına herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalı B… Tur. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:


Karar: Davacı vekili, müvekkiline ait, sevk ve idaresindeki ticari otobüse, davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı oldukları aracın tam kusurlu çarpması sonucu hasar meydana geldiğini belirterek, kasko sigortasınca karşılanmayan 10.000.00 TL değer kaybı ve 5.000.00 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 15.000.00 TL’nin, kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan (sigorta şirketi poliçe limitinden sorumlu olmak üzere) müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı B… Tur. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti vekili, kusur oranını ve tazminat miktarını kabul etmediklerini bildirerek, davanın reddini savunmuştur. Davalı E. U., duruşmaya gelmemiş ve davaya cevap vermemiştir.

Davalı R. Sigorta A.Ş. vekili, davacı taleplerinin poliçe teminatı dışında olduğunu bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere, benimsenen bilirkişi raporuna ve kusur durumuna göre, değer kaybı ve kazanç kaybı zararı trafik sigortası teminatı kapsamında olmadığından, davalı sigorta şirketi hakkındaki davanın husumet sebebiyle reddine; davalılar B… Ltd. Şti. ve E. U. aleyhindeki davanın kısmen kabulüne, 5.000.00 TL değer kaybı ve 2.337.00 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 7.337.00 TL’nin, 29.8.2007 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bu davalılardan müteselsilen tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı B… Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmiştir.


1-) Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı B… Tur. Taş. İnş. San. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2-) Dava, trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir.

Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır.

Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde sorumlu olacağı gözetilerek, davalı sigorta şirketince davacının kasko sigortacısına herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı B… Tur. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı B… Tur. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün bu davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalı B… Tur. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti’ye geri verilmesine, 05.04.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2009/9892 Karar: 2010/3124 Karar Tarihi: 05.04.2010

AYRINTILI BİLGİ ALMAK VE DEĞER KAYBI İLE DİĞER SİGORTAYA İLİŞKİN SORULARINIZ İÇİN OFİSİMİZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.