202007.02
0

Sözleşmenin Feshinde Şekil (Yargıtay 23. H.D.)

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı-birleşen davalı … A. Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü Asıl davada, davacı … vekili, taraflar arasındaki danışmanlık ve reklam sözleşmesinin davalı tarafından haksız yere…

202006.15
0

Baskı Altında Boşanma Davasının Hukuki Sonuçları (Y2HD)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davalı, temyiz dilekçesinde kocasının tehdit ve baskısı nedeniyle boşanma davasını kabul ettiği yönünde beyanda bulunduğunu, bu kabulüne bağlı olarak anlaşmalı boşanmalarına karar verildiğini ileri sürerek, hükmün bozulmasını istemiş, tehditle ilgili savcılıkça yapılan soruşturma evrakını delil…

202006.15
0

Boşanma ve Ceza Tazminat Davasına Konu Eylem (Y4HD)

Dava: Davacı T. Ö. vekili tarafından, davalı Ş. G. aleyhine 17.06.2010 gününde verilen dilekçeyle haksız fiil sebebiyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 27.02.2012 tarihli kararın Yargıtayca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek…

202006.06
0

Otel Çalışanının Tacize Uğramasına İlişkin Yargıtay 9. HD. Kararı

• KIDEM TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalı İşverenin Tacizi Önleyecek ve Sonrasında Tacizcinin Cezalandırılmasını Sağlayacak Şekilde Gerekli Adımları Atmadığı Anlaşılmakta Olup Davacı İşçinin İş Sözleşmesini 4857 S.K. Md. 24/II ( d ) Uyarınca Haklı Nedenle Feshettiği Sonucuna Varılarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği ) • HAKLI NEDENLE FESİH ( Davalı İşverenin Tacizi Önleyecek ve Sonrasında…

202006.06
0

Mevzuat Düzenlemesinin Ötesinden Alınması Gereken İş Güvenliği

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 1998/ 7518 Karar: 1998 / 7851 Karar Tarihi: 09.11.1998 ÖZET: Madende var olan aşırı toz nedeniyle gözlük vs. kullanımının olanaklı olmadığı bilirkişice saptanmıştır. Ancak zaten kömür ocaklarında tozumayı önlemek için alınması gereken etkin önlemlerin tek tek sıralanması, üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde tozun havaya yayılmasının önlenmesi gerekir….

202006.06
0

Whatsapp Grubunda Küfürlü Konuşmanın Geçerli Fesih Sebebi Sayılması (Y9HD)

DAVA  : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.  İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunuştur.  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi; Davalı istinaf başvurusunun kabulüne, 6100 sayılı HMK 353/1-b-2  maddesi gereğince İstanbul 4.Mahkemesi’nin 25/05/2016 tarihli 2016/650 Esas ve…

202006.05
0

Boşanma Davasında Maddi Hata – Yargıtay 2. HD.

Dava: Yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince maddi hatanın düzeltilerek dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesi talebi yönünden gönderilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: İlk derece mahkemesince davacı-karşı davalı kadının açtığı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın ferilerine, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmiş,…

202006.05
0

Boşanma Davasında Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından kadının davası>nın kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar, kadın lehine verilen nafakalar yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise erkeği davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların reddi, Nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü…

202006.05
0

Kısıtlı Olan Eşin Eylemlerinin Boşanma Davasında Değerlendirilmesi

(kısıtlı eşin boşanma davasında hukuki konumu) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı erkeğin akıl hastalığı nedeniyle Türk Medeni Kanunu’nun 405. maddesi gereği kısıtlanarak kendisine…

202006.05
0

Nafaka Davasında Hukuka Aykırı Delil ve Sosyal Medya

Dava: Taraflar arasında birleştirilerek görülen nafaka davalarının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, nafakanın kaldırılması istemli asıl davanın kabulüne, birleşen nafakanın arttırılması istemli davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı – birleşen dosyada davacı asil tarafından duruşma istemli temyiz edilmesi üzerine; davanın niteliği gereği duruşma isteğinin reddiyle, temyiz isteğinin incelemesinin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek…