202005.14
0

İcranın Geri Bırakılması ve Sırasıyla Yapılması Gerekenler

İcranın geri bırakılması kurumu, İİK m.36’ta düzenlenmiş olup ilgili hüküm: “İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya…

202005.02
0

İşkolları Yönetmeliği ve İşKolları Listesi

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir. İşkollarına giren işler MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen…

202004.18
0

İşçiyle Aynı Pozisyonda Çalışanların Performans ve Verimliliği (Yargıtay 22.HD.)

ÖZET : İşe iade talebinde bulunan davacı işçi ile aynı pozisyonda çalışan diğer işçilerin performans ve verimlilik ölçümleri karşılaştırılmalı buna göre bir rapor alınarak karar kurulması gerekmektedir. T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2011/ 10134 Karar: 2012 / 3396 Karar Tarihi: 06.03.2012 Davacı vekili, müvekkilinin  iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin…

202004.18
0

İstirahat Raporunun İşverene Bildirilmemesi Geçerli Fesih Sebebi Olabilir (Yargıtay 22.HD)

ÖZET: İşe iade talepli olarak açılan davada; davacı işçi vekilinin işçi tarafından işverene sunulmayan okunaklı olmayan bir istirahat raporunu mahkemeye sunmuş olduğu anlaşılmakla mahkeme tarafından sunulan istirahat raporunun gerçek olup olmadığı araştırılarak karar verilmesi gerektiği; istirahat raporu gerçekse bunun işverene bildirilmemesi nedeniyle işin yürütümünün olumsuz etkilendiği kabul edilerek feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir şeklinde…

202004.18
0

İşe İade Talepli Davada İşletmesel Kararının Değerlendirilmesi (Yargıtay 9HD.)

ÖZET :İşe iade talepli yerel mahkeme yargılamasına ilişkin yapılan incelemede; işverenin işletmesel kararın uygulanmasında davranışının tutarlı olup olmadığının denetlenmesi gerektiği, feshin son çare ilkesi olması özelliği, davacı işçinin görev tanımına göre başka işyerinde çalıştırılma olanağı olup olmadığının araştırılması gerektiği T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 17393 Karar: 2014 / 19400 Karar Tarihi: 16.06.2014 DAVA :Davacı,…

202004.16
0

İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Fesih İçin Hak Düşürücü Süre (Yargıtay 9.HD.)

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 15058 Karar: 2017 / 19466 Karar Tarihi: 30.11.2017 İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 İş Kanunu’nun 26. maddesinde, fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak…

202004.16
0

İş Akdinin 6 Günlük Sürede Feshi / Feshe Yetkili Makam / Öğrenilme Tarihi-Yargıtay 9.HD. Kararı

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 15058 Karar: 2017 / 19466 Karar Tarihi: 30.11.2017 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve…

202004.16
0

Whatsapp Konuşmalarının Kişisel Veri Olması Nedeniyle Fesih İçin Kullanılamayacağı (Yargıtay 9HD.)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: (whatsapp konuşmaları) T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 10718 Karar: 2019 / 559 Karar Tarihi: 10.01.2019 YARGITAY KARARI A) Davacı isteminin…

202004.15
0

Sözleşme Maddesi Olsa Dahi İşçinin Naklinin Sınırları Vardır (Yargıtay 22.HD.)

* ÇALIŞMA ŞARTLARINDA İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Davacının Çalıştığı Mevcut Şube ile Görevlendirmenin Yapıldığı Şube Arasındaki Mesafe Sosyal ve Ekonomik Hayat Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Şube Değişikliğinin Esaslı Değişiklik Olarak Kabul Edilemeyeceği – Davacı Bakımından Bu Naklin Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik Olduğu ve İşverence Kanunda Belirtilen İlkelere Uygun Davranılmamış Olduğu/Davacının İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshettiği…

202004.15
0

Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi (Yargıtay Kararları)

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre, işveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebilir. İşçinin iş sürecinde gözlenen performansı ile işin sonucuna bağlı ölçülen verimliliğine dayalı olarak yetersiz kaldığının belirlenmesi halinde, işçinin yetersizliğinden doğan geçerli nedenlerden söz edilebilir. İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin İşçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği …