Genel kurul, Yönetim kurulu, Müdürlerin faaliyetleri, İç düzenlemeler, Şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması, Personel istihdamı, Mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte, Vergisel sorunlarda şirketlerin mali müşavirleri ile iş birliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi konularında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ticaret ve Şirketler Hukuku uyarınca öğretide ve uygulamada karşılaşılan sözleşmelere ilişkin olarak bir çok farklı sözleşmeye ilişkin sitemizde ayrıntılı hukuki incelemeler yapılmıştır ayrıca ofisimizle iletişime geçerek ticari sözleşmelerin hazırlanmasında pratik fayda sağlayan kontrol listelerine ulaşabilirsiniz. Ofisimiz farklı ticari pazarlarda faaliyet gösteren sağlayıcı  ve üreticilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Ortakların ve Tüzel Kişiliğin Cezai ve Hukuki Yönden korunması 
 • Taşeron Şirketlerle Sözleşmelerin Düzenlenmesi 
 • Hukuki ve Cezai Risk Analizi 
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında sözleşme analizi
 • FRANCHISE Sözleşmeleri 
 • BAYİLİK Sözleşmeler
 • ACENTE Sözleşmeler
 • Adi Ortaklık ana sözleşmeler
 • Satış Sözleşmeler
 • Dağıtım ve Ticari Zincir Sözleşmeler
 • Lojistik Sözleşmeler
 • KOSGEB Başvuru süreçleri 


6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU ve İlgili Mevzuat Giriş Hükümleri;

Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan
işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin
işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe
bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar

A) Kanunun uygulama alanı
I – Ticari hükümler
MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren
işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.
(2) Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu
da yoksa genel hükümlere göre karar verir.
II – Ticari örf ve âdet
MADDE 2- (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticari örf ve âdet olarak kabul edildiği
belirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz. Ancak, irade açıklamalarının
yorumunda teamüller de dikkate alınır.
(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel olanlara üstün
tutulur. İlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa
yerindeki ticari örf ve âdet uygulanır.
(3) Ticari örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar hakkında ancak onlar tarafından
bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır.
III – Ticari işler
MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün
işlem ve fiiller ticari işlerdendir.