Tüketicilerin almış oldukları mallar veya hizmetlerin, gösterilen örnek veya uymaması veya taşıması gereken özellikleri haiz olmaması halinde, tüketicilerin bir takım seçimlik hakları, tazminat hakkı doğmaktadır. Tüketici haklarının dava edilmesi veya tüketici hakem heyetlerinde ilerleyen süreçlerin devamını sağlamak adına büromuz ile çalışabilirsiniz. İnşaat sözleşmeleri icra ve iflasa ilişkin bir çok hukuki ilişkinin aslında tüketici hukuku ile iç içe girmiş olması nedeniyle tüketici hakları ve tüketici hukukuna ilişkin avukatlık da önem arz etmektedir. Tüketici hukuku her geçen gün daha çok hayatımızın içerisine girmekle birlikte yaşanana uyuşmazlıkların sayısı da artmaktadır.


Hizmetlerimiz 

  • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
  • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi 
  • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi 
  • Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi 
  • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi 
  • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar 
  • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması 
  • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar 
  • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar 
  • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar

Tüketici Hukuku İle İlgili Sitemizde Yer Alan Makaleler:TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve Önemli Hukuki düzenlemelere örnekler:

Madde 1 : Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

Madde 4 : Temel ilkeler
MADDE 4- (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.
(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.(1)(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.
(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar. Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.