Uzun ve masraflı dava süreçlerine alternatif olarak ortaya çıkan kısa süren, esnek, gizli, rızaya dayalı ve masrafsız bir barışçıl çözüm yolu arabuluculuk görüşmelerinde uzman şekilde iş ve ticari davalarda tarafların yanında yer alarak süreçleri yürütmekteyiz.

Arabuluculuk görüşmesi ayrıca işçi veya işverene; karşı tarafı tanımak, olası bir dava açılması durumunda karşı tarafın savunma ve dava stratejisini anlamak için önemli bir fırsat sağlamaktadır. Tarafların hikayelerini anlamak, avukatların da dava açılması sırasında kaleme alacakları dilekçeleri hazırlamak ve iddialarını bir temele dayandırmak açısından önem arz etmektedir. Büromuzun kurucu ortaklarından Av. Arman Ahmet Öztan görüşmelerde taraf vekilliği yürütmektedir.


Sitemizde yayınlanan ilgili makaleler :

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Dava Şartı Arabuluculuk

(1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.(3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.(4) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculluk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.